طراحی سه بعدی چیست؟

مشاهده پروژه قبل از ساخت، جهت درک کامل شکل ظاهری ساخته شده آن بسیار مهم و کاربردیست.

پروژه می‌تواند طراحی نمای یک برج مسکونی و یا طراحی محوطه یک مجتمع مسکونی بزرگ باشد.

نمونه‌کارهای طراحی سه‌بعدی

Asemanian