طراحی داخلی نمایشگاه خودرو

پروژه زیر در حال حاضر در مرحله اسکلت بوده که طراحی و مدلسازی کل فضای داخلی آن توسط گروه بیم مدلینگ انجام شده است.

با استفاده از لینک زیر به راحتی میتوانید وارد فضای داخلی پروژه شده و در آن قدم بزنید.

مشاهده مجازی آینده پروژه

ورود و حرکت در فضای آینده پروژه

تیزِرانیمیشن معرفی و مشاهده آینده پروژه

مقایسه تصاویر حال و آینده پروژه

شاخص وسط را جابجا نمایید

حالحال
حالحال