معرفی و مشاهده مجازی پروژه برجهای مسکونی افق
کارفرما و مجری: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم